POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de WORLD SAILING EXPERIENCE S.L, amb NIF B55367775, adreça postal: Figueres nº4 17488 Cadaqués GIRONA, telèfon: 34 634341899, amb la finalitat d’informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li hem ofert i els sol·licitats i contractats, així com per a informar de les notícies, novetats i actualitzacions que es vagin produint en aquests, no sent utilitzats per a altres finalitats.

Les dades proporcionades els conservarem durant el temps necessari per a complir amb la finalitat sol·licitada i mentre es mantingui l’interès pels serveis oferts i prestats, i no ens informi de suprimir-los; o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les seves dades els comunicarem als nostres encarregats del tractament per a donar compliment al que ens ha sol·licitat, però en cap cas els cedirem a tercers, excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions automatitzades, davant la següent adreça info@worldsailingexperience.com

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la nostra política de Protecció de Dades en:

www.worldsailingexperience.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El present Lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Lloc web o la utilització, adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través del Lloc web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de WSE. L’Usuari disposa d’un dret d’ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb aquestes Condicions Generals. Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de WSE o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de WSE o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del Lloc web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei. Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o servei inclosos en el Lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit WSE o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

EXCLUSION DE GARANTIAS I RESPONSABILITAT

WSE no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

WSE es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la Web , podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la Web.

ENLLAÇOS

WSE no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d’uns altres dels serveis o de la informació que es presti a través del Lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que poden ser adquirits a través del Lloc web, preparada per professionals de molt diversos sectors. En conseqüència, WSE no garanteix ni es fa responsable de:

(a) la continuïtat dels continguts del Lloc web;

(b) l’absència d’errors en aquests continguts o productes;

(c) l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que el subministra;

(d) la invulnerabilitat del Lloc web i/o la inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s’adoptin en aquest;

(e) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del Lloc web;

(f) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que WSE estableix en el Lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web.

Això no obstant, WSE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a WSE perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

DRET D’EXCLUSIÓ

WSE es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

GENERALITATS

WSE perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de GIRONA

PLATAFORMA EUROPEA DE “RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA”.

Per a la resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr Aquesta adreça només està disponible per a consumidors residents a la UE. És, per tant, incompatible amb conflictes generats amb altres països.

UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc web de conformitat amb la llei i amb les presents normes.

L’Usuari s’obliga així mateix a abstenir-se d’utilitzar el Lloc web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que s’estableix en les normes descrites. En utilitzar els serveis, el Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes normes, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per WSE qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat en línia ni cadenes de missatges i a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través dels Serveis proporcionats per WSE, informacions, missatges, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que, sense ànim exhaustiu:

 1. a) incorrin en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic de qualsevol forma, contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic;
 2. b) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratòries, difamatòries o violentes;
 3. c) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat;
 4. d) incorporin missatges delictius, violents o degradants;
 5. e) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
 6. f) siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 7. g) es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
 8. h) violin els secrets empresarials de tercers;
 9. i) siguin contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 10. j) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;
 11. k) provoquin per les seves característiques (com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament dels Serveis.